А

A. Kritérium medzinárodnej normy prijaté v praxi poistenia prepravy tovaru. Rovnocenné pravidlám poistenia proti všetkým rizikám. Bol zavedený v roku 1982. Navrhované inštitútom Londýnskych poisťovateľov. B. Názvy viacerých programov pre lekársku starostlivosť Medicare (USA) Slovník obchodných podmienok. Čítajte Viac

A-Forte

Fr. Forfait - zrieknutie sa práva A. Forma zdaňovania prijatá v niektorých krajinách, najmä pre podnikateľov alebo poľnohospodárov pracujúcich bez vzniku právnickej osoby, keď sa nedodržiava prísne účtovníctvo. B. Platba za tovar v určitej výške bez určenia množstva tovaru bez nároku kupujúceho na nárok. Čítajte Viac

Abdikácie

Z lat. abadicato vzdať vedúcej pozície na abdikáciu akéhokoľvek orgánu o morálnych dôvodov alebo z dôvodu neschopnosti kombinovať niekoľko príspevky v prípade, že jeden z nich voliteľné. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Abekor

Anglicky. aBECOR skratka spojené banky Európskeho Corporation (Associated Banks ~ Európy Corporation) - je medzinárodná banková asociácia 10 členov - najväčšie banky v Európe, určený pre medzibankové výmenu informácií a vykonáva výskum v oblasti ekonómie, financií a bankovníctva; vytvorený v roku 1971. Čítajte Viac

Automatizácia účtovníctva

Používanie počítačovej techniky a zariadení na sledovanie obrazu na meranie a zaznamenávanie výrobných, technologických a iných procesov s následnou transformáciou získaných informácií na použitie pri riadení týchto procesov. A. y. sa používa na spracovanie informácií všetkých typov účtovníctva: primárne, operačné, účtovné a štatistické. Čítajte Viac

Záznam o účtovníctve

Finančné, nákladové parametre majetku, obchodné činnosti spoločnosti, firmy, obsiahnuté v účtovných dokladoch. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Nadobúdateľ Svedomitý

Kupujúci, nový vlastník, ktorý nevedel, že fyzická alebo právnická osoba, od ktorej si kúpil tovar, majetku, nemal právo ho predať, darovať, zmeniť, a tak ďalej. E. Business Glosár , Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Nadobúdanie bežných aktív

Použitie finančných prostriedkov patriacich inej fyzickej alebo právnickej osobe, ale účasť na ekonomickom obrate na vytvorenie vlastného pracovného kapitálu na dočasnom základe. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Condoning

, Ak je to možné, prijatie opatrení potrebných na predchádzanie alebo zabránenie spáchaniu trestného činu. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Advantage Absolute

Pre konkrétnu firmu, firma v dôsledku zvláštnosťou geografického umiestnenia, vedeckých alebo výrobných kapacít, schopnosť vyrábať výrobky s minimálnymi nákladmi svojich konkurentov, ktorí vyrábajú podobné výrobky. Táto situácia umožňuje ponúknuť vaše produkty za minimálnu cenu a odtrhnúť sa od konkurencie. Čítajte Viac

Výhody Stuff

Tovary a služby poskytované zamestnancom spoločnosti bez platenia okrem hotovostného príjmu. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Clám vyberaným

Z lat. valorické - v závislosti na cene za cenu typu ciel vyberaných ako percento z colnej hodnoty tovaru a nezávisí od typu produktu. Najbežnejšia forma colného sadzobníka. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Affidavit

A. V mnohých krajinách (Spojené kráľovstvo, Spojené štáty) písané vyhlásenia alebo vyhlásenia podané pod súdnym príkazom na súde alebo rozhodcovskom konaní. B. Pri dodávkach, operáciách s cennými papiermi - písomné osvedčenie potvrdzujúce pravosť dokladov. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac